PRIVACYVERKLARING

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Heeft u na lezing van deze verklaring nog vragen, neem dan contact met ons op.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 augustus 2018

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door Bureau de Jong en de Jong, VOF, KvK no 20050061. Adres: Hyacintplein 5, 4818 GN Breda. Tel: 0625283374. Mail: info@jongjong.nl.

Privacyverklaring Bureau de Jong en de Jong

Bureau de Jong en de Jong verkrijgt persoonsgegevens van uzelf via de website (aanvraagformulier), email en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden (bijvoorbeeld werkgever of UWV) in het kader van onze dienstverlening: re-integratie, loopbaanadvies en outplacement, herstel bij stress en burn-out.

Persoonsgegevens
Bureau de Jong en de Jong verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens.
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers.
• Geboortedatum en –plaats .
• Geslacht.
• Burgerservicenummer.
• Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden.
• CV.
• Functionele mogelijkheden en belastbaarheid.
• Ziekmeldingen.
• Gegevens in een plan van aanpak.
• Gespreksverslagen
• Gegevens uit de begeleidingscontacten

Doeleinden
Bureau de Jong en de Jong verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Aangaan van het contact en voeren van een kennismakings-/intakegesprek.
• Doorverwijzen naar de juiste coach/consultant .
• Onderhouden van contact.
• Een goede dienstverlening/begeleiding op maat.
• Beheren van het cliëntenbestand.
• Re-integreren of begeleiden van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.
• Verzorgen van opleidingen.
• Verzorgen van voortgangs- en eindrapportage aan opdrachtgevers.
• Factureren en nakomen van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen
Op grond van de privacyregelgeving moet verwerking van persoonsgegevens gebaseerd zijn op een grondslag. Dat zijn:

A.Uitvoering geven aan de overeenkomst met u als cliënt en de opdrachtgever. Dit is een wettelijke grondslag. Uw begeleiding is namelijk gebaseerd op een door uw werkgever of andere opdrachtgever én door Bureau de Jong en de Jong ondertekende (overeenkomst van) opdracht. Voorbeeld: voor 2e spoor re-integratie is inzicht in en het verwerken van gegevens over uw functionele mogelijkheden (FML) en belastbaarheid noodzakelijk.
B. Voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld op basis van het sociale zekerheidsrecht.
C. De gerechtvaardigde belangen die Bureau de Jong en de Jong hierbij heeft. Deze zijn:
• Efficiënt kunnen verlenen van diensten. De gegevens die wij inzien en verwerken zijn altijd gekoppeld aan het doel van het begeleidingstraject. Zij zijn nodig om dat te bereiken.
• Efficiënt kunnen beheren van het klantenbestand.
• Bescherming van haar financiële belangen (bijv. het kunnen versturen van een factuur).

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Bureau de Jong en de Jong persoonsgegevens uitwisselen. Zij kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals een testbureau of voor de begeleiding ingeschakelde ZZP’er. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Bureau de Jong en de Jong aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Bureau de Jong en de Jong zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Bewaren van gegevens
Bureau de Jong en de Jong zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Bureau de Jong en de Jong vernietigt twee jaar na beëindiging van de met een opdrachtgever gesloten overeenkomst alle tot de persoon van de cliënt te herleiden gegevens. Behoudens die gegevens die een wettelijk langere bewaartermijn vereisen, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Beveiliging van gegevens
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Bureau de Jong en de Jong kent de volgende beveiliging. Uw gegevens zitten in een dossier op de PC van het centrale kantoor en in een dossier op de PC van de begeleidende coach/consultant. Beide PC’s zijn beveiligd met een wachtwoord en slechts toegankelijk door 1 persoon. Is sprake van een dossier met schriftelijke stukken, dan wordt deze in een afgesloten kast bewaard.

Uw rechten
U heeft het recht om Bureau de Jong en de Jong een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u Bureau de Jong en de Jong verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen?
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u kwijt bij uw coach/consultant van Bureau de Jong en de Jong of sturen naar:
Dhr. W.J. de Jong, Hyacintplein 5, 4818 GN Breda
Mail: info@jongjong.nl

Klacht?
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bureau de Jong en de Jong, laat dit dan vooral aan ons weten. Zie ons Klachtreglement. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 augustus 2018
Bureau de Jong en de Jong kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.